Allmänna användningsvillkor

Följande villkor gäller för tillgång till och användning av denna webbplats. Använd inte denna webbplats om du inte accepterar dessa villkor. Denna webbplats har utvecklats av Bayer AB, division Bayer HealthCare, avdelningen Consumer Care (nedan kallat BAYER) och administreras av densamma. Vi förbehåller oss rätten att avbryta eller helt eller delvis ändra denna webbplats, de allmänna användningsvillkoren, de allmänna villkoren och villkoren för försäljning och leverans. Observera att vi kan göra sådana ändringar efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande. Vi måste därför be dig att nästa gång du besöker denna webbplats läsa igenom villkoren igen och uppmärksamma eventuella ändringar eller tillägg.

  • Villkor för användning av materialet
  • Varumärken och upphovsrätt
  • Ansvarsbegränsning
  • Externa webbplatser/länkar
  • Personuppgifter
  • Internationella användare
  • Försäljning av BAYER-produkter
  • Kompletterande information för webbplatser med inloggning
  • Lagar

Villkor för användning av materialet

All information, alla dokument och bilder som publiceras på denna webbplats ägs eller kontrolleras av BAYER. Du får använda materialet endast under förutsättning att upphovsrättsinformation anges på samtliga dokument, att informationen endast används för personligt bruk, att den inte används i kommersiellt syfte, att informationen inte ändras på något sätt och att bilder från webbsidan endast används tillsammans med tillhörande text.

Varumärken och upphovsrätt

Alla varumärken på webbplatsen tillhör BAYER, såvida inte annat anges eller det är uppenbart att de tillhör tredje man. Obehörig användning av dessa varumärken eller annat material är uttryckligen förbjudet och utgör ett brott mot upphovsrätten, varumärkeslagen eller andra immateriella rättigheter.

Ansvarsbegränsning

BAYER har sammanställt webbplatsens information från interna och externa källor med största noggrannhet i enlighet med gällande regelverk. Vi strävar fortlöpande efter att utöka och uppdatera informationen. Syftet med informationen på webbplatsen är enbart att presentera BAYER och koncernens produkter och tjänster. Vi lämnar dock inga garantier att informationen är korrekt. Vi vill särskilt uppmärksamma dig på att information kan vara mer eller mindre aktuell. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar informationen som finns på webbplatsen innan du använder dig av den. Även om vi ger råd på den här webbplatsen innebär detta inte att du själv måste avstå från att göra kontroller, i synnerhet gäller detta säkerhetsdokument och tekniska specifikationer, samt deras lämplighet för avsedda processer och syften. Om du vill ha ytterligare råd eller instruktioner rörande våra produkter eller tjänster ber vi dig kontakta oss direkt.

Användare av denna webbplats upplyses härmed om att de använder webbplatsen och dess innehåll på eget ansvar. Varken BAYER eller tredje part, som är delaktig i att skriva, producera eller anpassa webbplatsen till Internet, kan hållas ansvarig för skada som kan uppkomma till följd av åtkomst eller bristande åtkomst till webbplatsen, användning eller felaktig användning av webbplatsen eller till följd av att du förlitat dig på informationen på webbplatsen.

 Externa webbplatser/länkar

Den här webbplatsen innehåller länkar/referenser till andra företag eller organisationers webbplatser. BAYER har inte godkänt och kan inte heller påverka innehållet i dessa webbplatser. BAYER tar heller inget ansvar för tillgängligheten till eller innehållet på dessa webbplatser eller för skada till följd av användning av innehållet, i vilken form det än kan vara. Länkar till andra webbplatser tillhandahålls endast för webbplatsanvändarnas bekvämlighet. Användarna använder dessa webbplatser på eget ansvar. Valet av länkarna begränsar inte på något sätt användarnas tillgång till de länkade sidorna.

Personuppgifter

De som använder webbplatsen tar fullt eget ansvar för den information som de skickar till BAYER, samt för att lämnandet av informationen inte utgör ett brott mot tredje mans rättigheter. Under förutsättning att den informationen inte kan härledas till någon viss individ ger användaren härmed BAYER tillåtelse att lagra sådan information och använda den för statistiska ändamål eller för andra specifika verksamhetssyften, BAYER har rätt att använda information i sådana meddelanden, såsom idéer, uppfinningar, ritningar, tekniker och expertkunskaper, oavsett ändamål, för till exempel utveckling, produktion och/eller marknadsföring av produkter eller tjänster, och att återge sådan information och utan begränsningar göra den tillgänglig för tredje man.

Internationella användare

Webbplatsen kontrolleras, drivs och uppdateras av Bayer AB, Solna, Sverige. Den är endast avsedd för bruk i Sverige. BAYER lämnar dock inga garantier för att informationen på denna webbplats är anpassad för internationellt bruk eller att produkter och tjänster finns tillgängliga i samma utförande, samma storlek eller till samma villkor i hela världen. Om du besöker denna webbplats från en plats utanför Sverige eller laddar ner innehållet från en sådan plats, observera då att det är ditt eget ansvar att se till att du agerar i enlighet med den lokala lagstiftningen på denna plats.

De produkter som omnämns på webbplatsen kan ha andra förpackningar, andra förpackningsstorlekar, ha text med icke latinska bokstäver eller vara försedda med andra märkningar beroende på land.

I USA bedrivs Bayer-koncernens verksamhet av Bayer Corporation. Kunder i USA uppmanas kontakta någon av dess enheter

Försäljning av BAYER-produkter

Våra produkter säljs i enlighet med den senaste versionen av BAYER:s allmänna villkor för försäljning och leverans.

Hemsida med login: Nyttjanderätt

Vänligen notera att du är skyldig att skydda din nyttjanderätt från obehörig användning av tredje man. Du är också skyldig att se till att den inte kan användas av andra personer utan ditt tillstånd.
Du måste meddela BAYER omedelbart om du uppmärksammar att säkerhetsföreskrifterna har överträtts med avseende på informationen som finns på BAYER:s webbplats, eller om obehöriga personer har använt dina rättigheter eller om du har funnit indikationer på att sådan åtkomst skulle kunna bli möjlig.

Tillämplig lag

Den här webbplatsen eller användningen av webbplatsen ska tolkas i enlighet med svensk rätt, förutom rörande bestämmelserna i den internationella privaträtten och Haagkonventionens lag om internationell försäljning av varor från den 1 juli 1964 och FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor från den 11 april 1980.